માણસા નગરપાલિકા વિસ્તારના પ્રગતિ હેઠળના અને થનાર વિકાસના કામો

વોર્ડ નંબર-૧ક્રમ કામોના નામ રકમ રૂ.
(લાખમાં)
૦૧ રામેશ્વર પાર્ક સોસાયટીમાં આર.સી.સી. રોડ ૧૨.૦૪
૦૨ ભાવના સોસાયટી આર.સી.સી.રોડનું કામ ૧૪.૬૫
૦૩ બાલ ક્રીડાંગણ શોપીંગ સેન્ટરમાં આવેલ મુતરડી માટે શોષ કૂવો બનાવવાની કામગીરી કરાવવી
૦૪ રસિકલાલ વ્રિજલાલ પાર્કમાં ફુવારાની કામગીરી
૦૫ રોઝડ સ્મશાન ગૃહમાં પેવરબ્લોકનું કામ ભાગ-૧ ૨.૫૭
૦૬ રોઝડ સ્મશાન ગૃહમાં સીટીંગબ્લોકનું કામ ભાગ-૨ ૫.૭૫
૦૭ રોઝડ સ્મશાન ગૃહમાં સ્ટોર રૂમનું કામ ભાગ-૩ ૫.૨૧
૦૮ રસિકલાલ વ્રિજલાલ પાર્કમાં કમ્પાઉન્ડ વોલ બનાવવાનું કામ ૫.૮૪
૦૯ રસિકલાલ વ્રિજલાલ પાર્કમાં પેવર બ્લોક નાખવાનું કામ ૩.૧૯
૧૦ રસિકલાલ વ્રિજલાલ પાર્કમાં પાણીની પાઇપ લાઇન નાખવાનું કામ 1.2
૧૧ મહાકાળી માતાજીના દરવાજા થી મહાકાળી માતાજીના મંદિર તરફ આર.સી.સી. રોડનું કામ ૧૬.૨૪
૧૨ પે એન્ડ યુઝ ટોઇલેટનું કામ ૧૦.૯૪

વોર્ડ નંબર-૨ક્રમ કામોના નામ રકમ રૂ.
(લાખમાં)
૦૧ કેશવપાર્ક સોસાયટી સી.સી.રોડ ૨.૭૧
૦૨ શ્રીનાથ સ્વીટ્સ થી શેઠના બાવલા સુધી આર.સી.સી. રોડ નું કામ ૫૦.૭૮
૦૩ લેન્ડ ફીલ સાઇટની બાજુમાં આવેલ ચર્મકુંડની આનુસીગિક કામગીરી ૭.૦૨
૦૪ એસ.ટી. રોડ વિસ્તારમાં ગંદા પાણીના નિકાલ માટેની ગટર લાઇન. ૯.૬૮
૦૫ તાલુકા પંચાયતથી તખતપૂરા પટેલ વાસ તરફ આર.સી.સી. રોડ નું કામ . ૧૧.૮૪
૦૬ રાજમહેલ થી સ્ટેટ બેન્ક અને મસ્જીદ ચોક તરફ આર.સી.સી. રોડ નું કામ. ૫.૦૨

વોર્ડ નંબર-૩ક્રમ કામોના નામ રકમ રૂ.
(લાખમાં)
૦૧ માલણ ઠાકોર વાસ આર. સી.સી.રોડ ૪.૨૬
૦૨ નારાયણવૈધની શેરી આર.સી.સી. રોડનું કામ ૦.૮૩
૦૩ માલણચોક થી રામદેવપીર મંદિર તરફ આર.સી.સી. રોડનું કામ ૧૯.૧૩

વોર્ડ નંબર-૪ક્રમ કામોના નામ રકમ રૂ
(લાખમાં)
૦૧ મહાકાળી ચોકથી હનુમાનપૂરા સુધી એક સાઈડ ફૂટપાથનું કામ ૬.૫૪
૦૨ વેણ, પીંપળીયા સ્મશાનમાં શંકર ભગવાનની મુર્તિ(આરસની )મૂકવાનું કામ
૦૩ હરિજનવાસ અંદર ૩ શેરીઓમાં આર.સી.સી.રોડ બનાવવાનું કામ. ૧૦.૮૮
૦૪ ગોપાલનગર વેણ જતાં સ્મશાનની દિવાલની બાજુમાં તુટેલા સ્લેબનું કામ ૩.૩૩
૦૫ માણસા નગરપાલિકા એરિયા ની આંગણવાડીમાં કંમ્પાઉન્ડ વોલ બનાવવાનું કામ ૧.૫૫
૦૬ હનુમાનપુરા ચોકથી પાંજરાપોળ ચોક સુધી વરસાદી પાણીના નિકાલ માટેની લાઇન ૨.૭૦
૦૭ રમેશભાઈ નરસિંહભાઈ પરમારના ઘરથી ભીખાભાઇ વેચાતભાઈ પરમારના ઘર સુધી સી.સી.રોડનું કામ
હનુમાનપુરા શ્રી નાગરભાઈ પરમારના ઘર આગળ થઈ ચર્મકુંડના વરંડા સુધી સી.સી.રોડનું કામ.
૯.૨૯
૦૮ વણકરવાસ , દવેવાસ અને વાલ્મીકિ વાસ આર.સી.સી.રોડનું કામ

વોર્ડ નંબર-૫ક્રમ કામોના નામ રકમ રૂ.
(લાખમાં)
૦૧ મહાકાળી ચોક થી હનુમાનપુરા સુધી એક સાઇડ ફુટપાથનું કામ. ૬.૫૪
૦૨ માણસા નગરપાલિકા એરીયા ની આંગણવાડીમાં કમ્પાઉન્ડ વોલ બનાવવાનું કામ. ૧.૫૫
૦૩ હનુમાનપુરા ચોકથી પાંજરાપોળ ચોક સુધી વરસાદી પાણીના નિકાલ માટેની લાઇન ૨.૭૦
૦૪ લોકનિકેતન હાઇસ્કૂલ થી ત્રિકમજી મંદિર તરફ અને પરિડા સમાજ વાડી તરફ આર.સી.સી.રોડનું કામ ૧૧.૮૪
૦૫ આર.બી.એલ.ડી. ગર્લ્સ હાઇસ્કુલ થી કુમારશાળા-1 તરફ આર. સી.સી.રોડનું કામ ૨૩.૯૯
૦૬ રોકડીયા હનુમાનજી મંદિરની સામેના ભાગે આર. સી.સી.રોડનુ કામ ૧૭.૮૯

વોર્ડ નંબર-૬ક્રમ કામોના નામ રકમ રૂ
(લાખમાં)
૦૧ ઘનશ્યામનગર સોસાયટીમાં આર.સી.સી.રોડ ૧૨.૧૦
૦૨ કપૂરી ચોકથી ખાટકી વાસ તરફ આર.સી.સી.રોડ ૨.૭૩
૦૩ તખ્તેશ્વર મહાદેવ રોડ થી રાવળવાસ થઈ કપૂરી ચોક તરફ આર.સી.સી.રોડ . ૧૭
૦૪ રાજકુમાર બંગલા થી અભેસિંહજીના માઢની વાડી તરફ આર. સી.સી.રોડનું કામ. ૨૨.૬૦

વોર્ડ નંબર-૭ક્રમ કામોના નામ રકમ રૂ.
(લાખમાં)
૦૧ એસ.ટી.રોડ વિસ્તારમાં ગંદા પાણીના નિકાલ માટેની ગટર લાઇન ૯.૬૮
૦૨ રવિચેમ્બર્સ થી બાલાજી કોમ્પલેક્ષ તરફ આર.સી.સી.રોડનું કામ ૧૮.૪૫
૦૩ બાલાજી કોમ્પલેક્ષ થી મહેન્દ્રભાઈ પ્રજાપતિના ઘર તરફ આર.સી.સી. રોડનું કામ ૧૮.૪૫
૦૪ મહેન્દ્રભાઈ પ્રજાપતિના ઘર થી બ્રહમાંકુમારી તરફ આર.સી.સી. રોડનું કામ ૧૮.૪૫

વોર્ડ નંબર-૮ક્રમ કામોના નામ રકમ રૂ.
(લાખમાં)
૦૧ સતીવડના એરિયામાં ચોક અને આર.સી.સી.રોડ ૮.૭૪
૦૨ નવા રામદેવપીર મંદિરથી વિશ્વકર્મા સોસાયટી તરફ આર.સી.સી રોડ ૮.૭૪
૦૩ બાવરી બોરા-રામજી મંદિર પાછળ-૨-આંગણવાડીના કામ ૧૧.૦૦
૦૪ વૃંદાવન સોસાયટીમાં સી.સી.રોડ ૨૦.૦૭
૦૫ ગાંધીનગર રોડથી વિશ્રામગૃહ રોડ સુધી સી.સી.રોડનું કામ ૫.૬૯
૦૬ તખ્તેશ્વર આર.સી.સી. રોડનું કામ ૨.૭૪
૦૭ મહેશ્વરી સોસાયટીની બહારની બાજુમાં આર.સી.સી. રોડનું કામ ૨.૦૭
૦૮ તખ્તેશ્વર મહાદેવ મંદિર થી કડીયાવાસ તરફ આર.સી.સી. રોડનું કામ ૧૬.૪૧
૦૯ જુના પોલીસ ક્વાટર્સ થી બ્રહમાંકુમારી તરફ આર.સી.સી. રોડનું કામ ૧૨.૪૬
૧૦ મહેશ્વરી સોસાયટીના નાકા થી અક્ષર રેસીડેન્સી તરફ આર.સી.સી. રોડનું કામ ૧૧.૯૬
૧૧ અક્ષર રેસીડેન્સી થી દેવાભાઈ પટેલના ખેતર તરફ આર.સી.સી. રોડનું કામ ૧૩.૩૮
૧૨ દેવાભાઈ પટેલના ખેતર થી સુરેશભાઈ પટેલના ખેતર તરફ આર.સી.સી. રોડનું કામ ૧૩.૩૮
૧૩ સુરેશભાઈ પટેલના ખેતર થી ગાંધીનગર હાઇવે સુધી આર.સી.સી. રોડનું કામ ૮.૯૨
૧૪ હોન્ડા શો રૂમ થી ઉમિયાવાડી તરફ સી.સી. રોડનું કામ ૧૮.૮૭

વોર્ડ નંબર-૯ક્રમ કામોના નામ રકમ રૂ.
(લાખમાં)
૦૧ આર.બી.એલ.ડી.ગર્લ્સ હાઇસ્કુલ થી કુમારશાળા-૧ તરફ આર.સી.સી.રોડનું કામ. ૨૩.૯૯
૦૨ કુમારશાળા-૧ થી જોગણીયા માતાજીનાં મંદિર તરફ અને વાવની સામેના ભાગે આર.સી.સી. રોડનું કામ ૨૩.૯૯

નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.


Total Visitor : 2686
  Developed By


  સંપર્ક:- માણસા નગરપાલિકા, માણસા
  (O).02763-270369  E-Mail : Manasa_nagarpalika@yahoo.co.in
                                                                                                                                                                                                 Remot Support