વસુલાત વિભાગ


મિલકત ફેરફાર કરવા અંગે
  • નિયત નમુનામાં અરજી કરવી
  • મિલકત વેચાણ હક્કથી ફેરફાર કરવા વેચાણખતની નકલ
  • સીટી સર્વે પ્રોપટી કાર્ડની નકલ રજુ કરવી
  • વારસાઈ કરાવવાની હોય તો રૂ.૨૦ ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર પેઢીનામું રજુ કરવું
  • સીટી સર્વેમાં મિલકત અલગ ન હોય તો સોસાયટીનો દાખલો રજુ કરવો
  • સીટી સર્વે બહાર હોય તો તલાટીનો ૭/૧૨, ૮ અ નકલ રજુ કરવી
૬૦ દિવસ
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.


Total Visitor : 2702
  Developed By


  સંપર્ક:- માણસા નગરપાલિકા, માણસા
  (O).02763-270369  E-Mail : Manasa_nagarpalika@yahoo.co.in
                                                                                                                                                                                                 Remot Support