માણસા નગરપાલિકા ના કર્મચારીશ્રી ફોન નંબર તથા સરનામા ની માહિતી


નામ :- શ્રી રવિકાન્ત બી. પટેલ
વિભાગ:- ચીફ ઓફિસર
હોદ્ધો:- ચીફ ઓફિસર
સરનામું:- માણસા
ફોન નંબર :- 8141233434
નામ:-શ્રી અમૃતભાઇ એમ. પટેલ
વિભાગ:-વહીવટી/ચુંટણી
હોદ્ધો:- ક્લાર્ક
સરનામું:-માણસા
ફોન નંબર:-98240 45411
નામ :- શ્રી દશરથભાઈ જી. કડિયા
વિભાગ:- વોટરવર્કસ શાખા
હોદ્ધો :- ક્લાર્ક
સરનામું :- માણસા
ફોન નંબર :- 92762 09217
નામ :- શ્રી અમૃતજી આઇ. ઠાકોર
વિભાગ:- સેનેટરી શાખા
હોદ્ધો :- ક્લાર્ક
સરનામું :- માણસા
ફોન નંબર :-97230 03967
નામ :- શ્રી રોહિતભાઈ પ્રજાપતિ
વિભાગ:- બાંધકામ શાખા
હોદ્ધો :-ટેકનિકલ આસી.
સરનામું :- માણસા
ફોન નંબર :- 98241 22413
નામ :- શ્રી બળદેવભાઈ ઠાકોર
વિભાગ:- ટાઉન પ્લાનીંગ શાખા
હોદ્ધો :- ક્લાર્ક
સરનામું :- માણસા
ફોન નંબર :- 99240 08816
નામ :- શ્રી કાળુજી ઠાકોર
વિભાગ:-
હોદ્ધો :- ઓફીસ
સરનામું :- માણસા
ફોન નંબર :- 98243 23149
નામ :- શ્રી રાકેશકુમાર બી પટેલ
વિભાગ:- ટેક્સ
હોદ્ધો :- ક્લાર્ક
સરનામું :- માણસા
ફોન નંબર :- 99241 60005
નામ :- શ્રી કનુભાઈ પટેલ
વિભાગ:- ઓડીટર
હોદ્ધો :-ઓડીટર
સરનામું :- માણસા
ફોન નંબર :- 98247 13715
નામ :- આશાબેન એસ. ચોધરી
વિભાગ:- હિસાબી શાખા
હોદ્ધો :- ડે. એકાઉન્ટન્ટ
સરનામું :- -
ફોન નંબર:- 99257 51527
નામ :- શ્રી નરેન્દ્રસિંહ રાઓલ
વિભાગ:- પટાવાળા
હોદ્ધો :-પટાવાળા
સરનામું :- માણસા
ફોન નંબર :- 98242 98696
નામ :- શ્રી વિનોદભાઇ પટેલ
વિભાગ:- સેનેટરી શાખા
હોદ્ધો :-રોજમદાર
સરનામું :- માણસા
ફોન નંબર :- 99243 14251
નામ :- શ્રી પિનાકીન પ્રજાપતિ
વિભાગ:- ટેક્ષ શાખા
હોદ્ધો :- રોજમદાર
સરનામું :- માણસા
ફોન નંબર :- 99256 75838
નામ :- શ્રી હિતેન્દ્રસિંહ ચારણ
વિભાગ:- સેનેટરી શાખા
હોદ્ધો :-સહાયક એસ.આઈ
સરનામું :-માણસા
ફોન નંબર :- 97271 14170
નામ :- શ્રી કિરણભાઈ વ્યાસ
વિભાગ:- કેશિયર
હોદ્ધો :- સહાયક કેશીયર
સરનામું :- માણસા
ફોન નંબર :- 99134 19101
નામ :- શ્રી નવનીતભાઈ એમ પટેલ
વિભાગ:- ડ્રેનેજ
હોદ્ધો :- સહાયક ક્લીનર
સરનામું :- માણસા
ફોન નંબર :- 99246 92420
નામ :- શ્રી નિતિનભાઈ કે ભટ્ટ
વિભાગ:- સેનેટરી શાખા
હોદ્ધો :- રોજમદાર
સરનામું :- માણસા
ફોન નંબર :- 99252 73641
નામ :- શ્રી વિષ્ણુભાઈ આઈ પટેલ
વિભાગ:- રજીસ્ટરી શાખા
હોદ્ધો :-રોજમદાર
સરનામું :- માણસા
ફોન નંબર :- 98791 80061
નામ :- શ્રી વિષ્ણુભાઈ એ. પટેલ
વિભાગ:- વ્યસાયવેરા વિભાગ
હોદ્ધો :- રોજમદાર
સરનામું :- માણસા
ફોન નંબર :- 98240 73321
નામ :- શ્રી મનોજસિંહ એલ. રાઓલ
વિભાગ:- સેનેટરી શાખા
હોદ્ધો :- સભ્ય શ્રી
સરનામું :- માણસા
ફોન નંબર :- 98247 30538
નામ :- શ્રી દીપમાલા એચ ઠાકર
વિભાગ:- સેનેટરી શાખા
હોદ્ધો :- સહાયક મુકાદમ
સરનામું :- માણસા
ફોન નંબર :- 81404 23905
નામ :- શ્રી હરેન્દ્રસિંહ એન રાઓલ
વિભાગ:- બાંધકામ શાખા
હોદ્ધો :- રોજમદાર
સરનામું :- માણસા
ફોન નંબર :-98246 46819
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.


Total Visitor : 2693
  Developed By


  સંપર્ક:- માણસા નગરપાલિકા, માણસા
  (O).02763-270369  E-Mail : Manasa_nagarpalika@yahoo.co.in
                                                                                                                                                                                                 Remot Support