માણસા નગરપાલિકા વિસ્તારમાં છેલ્લા 10 વર્ષમાં થયેલ કામો ની યાદી


ક્રમ કામોના નામ વોર્ડ નં રકમ રૂ.
(લાખમાં)
XC[ZL lJSF; JQF"vZ__5 IMHGF GF SFDM
01 DCFSF,L JM8ZJS";YL UM5F,GUZ J[6 YL D,FJ T/FJ JM8ZJS"; Z5_ V[DPV[DP0FIFGL 0LPVF.P5F.5,F.G 1-3-4 45.28
02 DCFSF,L JM8ZJS";YL V,SF5]ZL JM8ZJS"; Z5_ V[DPV[DP0FIFGL 0LPVF.P5F.5,F.G 1-8 37.15
03 V,SF5]ZL JM8ZJS";YL ;TLJ0 JM8ZJS"; ;]WL Z5_ V[DPV[DP0FIFGL 0LPVF.P5F.5,F.G 8-9 12.23
04 DCFSF,L JM8ZJS";YL ZL\U ZM0 SM,[H 5FK/Z5_ V[DPV[DP0FIFGL V[;L 5|[;Z5F.5,F.G 1 4.28
05 D,FJ JM8ZJS";YL ELBFEF. 8I]AJ[, AFH] Z5_ V[DPV[DP0FIFGL V[;LP 5|[;ZP5F.5,F.G 4 1.26
06 D,FJ JM8ZJS";YL DSFBF0 ZM0Z5_ V[DPV[DP0FIFGL V[;LP5|[;ZP5F.5,F.G 4 2.17
07 ZAFZLJF; JM8ZJS";YL ;LPH[P58[,JF0L ;]WL Z5_ V[DPV[DP0FIFGL V[;LP5|[;Z5F.5,F.G 9 1.87
08 V,SF5]ZL JM8ZJS";YL ZJL R[dA;" ;]WL ;]WL Z5_ V[DPV[DP0FIFGL V[;LP5|[;ZP5F.5,F.G 8 1.88
09 VF\A,LBF. JM8ZJS";YL JL;FDF ZAFZLJF; Z5_ V[DPV[DP0FIFGL V[;LP5|[;ZP5F.5,F.G 3 1.87
10 J[65L5/LIFYL JMPJYL ;HHG5]ZF ;]WL Z5_ V[DPV[DP0FIFGL V[;LP5|[;ZP5F.5,F.G 3 2.55
11 J[65L5/LIFYL JMPJYL UM5F,GUZ ;]WL Z5_ V[DPV[DP0FIFGL V[;LP5|[;ZP5F.5,F.G 4 2.62
12 5\d5L\U :8[XGYL ZAFZL JF; Z5_ V[DPV[DP0FIFGL V[;LP5|[;ZP5F.5,F.G 4 2.29
JFH5F. GUZ lJSF; IMHGF TASSM ov ALHM U|F\8 JQF" ov Z___vZ__!
13 5lYSFzDYL 8=[HZL Y. RFZJ0 CF.J[ GF/F ;]WL RMDF;] 5F6L HJFGL 5FSL S[GF, VFZP;LP;L :,[A ;FY[ 2 1.77
14 ;ZNFZ DFS"[8 5FK/GL VFZP;LP;L GL S[GF, RMDF;] 5F6L DF8[ 2 6.23
15 HLP.P#5__ D6LIFZ U,L V[d5LIZ S[5[;L8L #5__ ,L8Z C[JL 0I]8L J[SI]D 5\5 s5_ CMP5FP8=[S8Z ;FY[ HM0L XSFI T[J]\ f JL, R[;Lh Sd5,[8 8FIZ 8I]A ;FY[ G\Uv! 1-9 305
16 D6LIFZ D],H[8 CF.:5[;Z H[8 S,LGZ DXLG G\Uv! 1-9 3.75
17 8LP;LP;L _$ A[ jCL, D6LIFZ 8=[S8Z S8[GZ ;L:8D s#5 CMP5FP 8=[S8Z ;L:8D f A[ CF.0=M,LS A]D 8FIZ VG[ 8I]A )__v!& G\UvZ 1-9 1.53
18 ;LPVMPVG[P_$ D6LIFZ V[DPV[;P Sg8[GZ G\Uv! GF ~FP ##&__qv D]HA !_ G\UGF 1-9 3.36
19 D6LIFZ ZM0 :JL5Z DXLG G\Uv! 1-9 2.25
20 VlDTEF. XFCGF BF\RFDF\ ;LP;LPZM0 6 0.25
21 9FSZ :8=L8 ;LP;LPZM0 6 0.29
22 S{,FJF;GM V\NZGM VW]ZM ;LP;LPZM0 6 0.87
23 ;]YFZGF -F/GM V\NZGM ;LP;LPZM0 6 0.67
24 5]GLT X[ZLGM V\NZGM ;LP;LPZM0 6 0.95
25 A\U,FJF/M JF; ;LP;LPZM0 6 0.53
26 TBT[`JZ ;M;FI8L ;LP;LPZM0 6 1.14
27 WGxIFDGUZ ;M;FI8L ;LP;LPZM0 6 1.08
28 SFgTLEF. X]S,GM DF- ;LP;LPZM0 6 0.21
29 EF8JF0FGL V\NZGM ;LP;LPZM0 5 0.74
30 ~5FJF/MJF; ;LP;LPZM0 5 0.66
31 TF,]SF 5\RFIT SR[ZL YL 5|FYlDSXF/F G\P ! :8[XG ZM0G[ HM0TM ;LP;LPZM0 2 0.37
32 UM5F,GUZ J[6GM ;LP;LPZM0 4 1.09
33 ;HHG5]ZF ;LP;LPZM0 4 0.7
34 UM5F, 5FS" ;LP;LPZM0 1 1.93
35 TBT5]ZF l+EMJG SMd5,[1F 58[, GFZFI6EF. GF DSFG ;]WLGM ;LP;LPZM0 1 0.52
36 ZMh0 :DXFGYL lJHF5]Z CF.J[GM HM0TM ;LP;LPZM0 1 0.97
37 JF3[,FGF DF-GM V\NZGM ;LP;LPZM0 2 0.93
38 RFZJ0YL R\N=F;Z ;S", ;]WL ZM0 JF.0L\U ;L,SM8G]\ SFD 2 4.47
39 R\N=F;Z ;S", YL XFSDF"[8 8FJZ ;]WL ZM0 JF.0L\U ;L,SM8G]\ SFD 2 3.65
40 XFSDF"[8 8FJZ YL D:HLN RMS ;]WL ZM0 JF.0L\U ;L,SM8G]\ SFD 2 2.81
41 X[9GF AFJ,F YL V[;P8LPZM0 Y. D:HLN RMS ;]WL ;L,SM8G]\ SFD 2 8.05
42 TBT[xJZ DCFN[JYL UF\WLGUZ ZM0 ;]WL ;L,SM8G]\ SFD 8 6.96
43 :8[XG ZM0 VFZPALPV[,P0L U<; CF.:S], YL JFJNZJFHF ;]WLGM ZM0 JF.0L\U ;L,SM8 9 10.65
44 DCFSF,L JM8Z JS"; UF0"G VFU/ 5[JZ a,MS ,UFJJFG]\ SFD 1 3.85
45 U\WM,F GF/LIF ;TLJ0 5F;[ ;LP;LPZM0 9 0.84
46 DCFSF,L NZJFHFYL 5lYSFzD ;LP;LPZM0 1 2.66
47 5FZ[BJF;GL H]NL H]NL X[ZLDF\ ;LP;LPZM0 2 2.75
48 :8[XG ZM0 YL VM0 JF; ;LP;LPZM0 5 0.32
49 S]DFZXF/F G\P! 5FK/ GJF JFWZL JF; ;LP;LPZM0 9 2.97
50 D[.G AHFZ YL HGTF ;]5Z DFS"[8 ;LP;LPZM0 2 1.02
51 JFJNZJFHF ;LP;LPZM0 5-6 0.31
52 HUNLX O,MZ O[S8ZL VFU/ ;LP;LPZM0 2 0.15
53 ;ZNFZ DFS"[8 5F;[GF RMDF;] 5F6LGF lGSF, DF8[ AGFJ[, SF\; p5Z :,[A EZJFG]\ SFD 2 3.29
54 lJHI 8FJZYL WM/[`JZ DCFN[J Y. V\U|[HL DL0LID :S}, ;]WL ;LP;LPZM0 9 2.93
55 ZFJ/JF; 5LJFGF 5F6LGL 5F.5 ,F.G ) 0FIFDL8ZGL 6 2.75
56 ;[GDFJF;DF\ 5LJFGF 5F6LGL 5F.5 ,F.G & 0FIFDL8ZGL V[;LP 5|[;Z 5F.5 5 0.15
57 TF,]SF 5\RFITGM 5FK/GM ;[GDFJF; DF\ ;LP;LPZM0 5 1.24
jIJ;FIJ[ZF U|Fg8 U|F\8 JQF" ov Z__#v$qZ__$v_5qZ__&v*qZ__*v_(
58 J[65L\5/LIFYL J[6 ;LP;LPZM0
59 DF~TL A\u,Mh ;LP;LP ZM0 8 0.64
60 ZFW[ ;M;FI8L ;LP;LP ZM0 8 0.93
61 XLJD ;M;FI8L ;LP;LP ZM0 8 0.63
62 CLZFAFU DFWFEF. GL ,F.G;LP;LP ZM0 9 0.12
63 Sl0IFJF; ;LP;LP ZM0 8 0.34
64 J<,EGUZ 5|FPXF/F ;LP;LP ZM0 8-9 0.36
65 lJ`JSDF" ;M;FI8L ;LP;LP ZM0 8 1.46
66 S'Q6GUZ ;LP;LP ZM0 8 0.98
DGMZ\HGSZ U|Fg8 JQF" ovZ__&v_*
67 DC[`JZL ;F[;FI8L ;LP;LPZF[0 8 1.05
68 :JFDLGFZFI6 X[ZL HAZ[`JZ DCFN[JGF[BF\RF[ ;LP;LPZM0 6 0.47
69 plDIFGUZ ;M;FI8L ;LP;LPZM0 8 0.65
70 gI] CG]DFG5]ZF DY]ZEF.GF 3Z YL D]bI Z:TFG[ HM0TM ;LP;LP ZM0 4 0.73
71 5FJ"TLGUZ VlxJGEF. 58[,GL ,F.GDF\ ;LP;LPZM0 4 0.95
72 XlSTGUZ DCFSF,L D\lNZYL AF5]NF; 58[, ,F.GDF\ ;LP;LPZM0 1 0.64
73 S'Q6GUZ ZAFZLJF; ;LP;LPZM0 3 0.85
74 ;HHG5]ZF ZFD5LZ D\lNZ 5F;[ ;LP;LPZM0 3 0.35
75 SM9FZL RS,F ZFDNF; DF- ;LP;LPZM0 5 0.35
76 S]A[Zl;\CGM DF- ;LP;LPZM0 6 0.34
77 p5FwIFI DF-GL ;FD[GM DMNLJF; ;LP;LPZM0 2 0.25
78 ;HHGGUZ ;M;FI8L H;\JTEF. DMNL GL ,F.G ;LP;LPZM0 8 0.94
79 ;HHG5]ZF 5|HF5lTJF; ;LP;LPZM0 3 0.57
80 ;HHGUZ ;M;FI8L ClZEF. 5\0IFGL ,F.G 8 0.78
81 l+SDHLGUZ D6L,F,JF; ;LP;LPZM0 5 0.42
82 JFWZLJF; BZJF0 ;LP;LPZM0 5 0.74
83 EF8JF0FDF\ JWFZFG]\ SFD ;LP;LPZM0 5 1.26
84 DF~GL X[ZL DM8M DF- ;LP;LPZM0 3 0.48
85 l+EMJG SMd5,[1FYL GUZ5Fl,SF ZM0 ;LP;LPZM0 1 0.9
86 JZ;FNL5F6LGF lGSF, DF8[ 5F.5 ,F.G
R\N=F;Z RMSYL R\N=F;Z T/FJ
2 0.27
87 JZ;FNL 5F6LGL 5F.5 ,F.G B{IF HFH~ a,MS 6 0.58
88 lJHIGUZ ;LP;LPZM0 9 0.89
VD'TWFZF IMHGF o U|Fg8 JQF" ovZ__*v_(
89 DCFSF/L D[.G ;\d5YL H]NF H]NF ;\d5YL ZF.hL\U D[.G 1-9 133.54
!ZDF GF6F\ 5\R o U|Fg8 JQF" ovZ__*v_(
90 *P5 2 5DLP;F.hGF D]bIC[0JS";4VF\A,LBF. C[0JS"; VG[ ;TLJ0 C[0JS"; 5Z 5\5 CFp; v# G\U
D[.G ;d5YL H]NFH]NF ;d5 DF8[ 5\5L\U DXLGZL\
VF\A,LBF. C[0JS"; VG[ ;TLJ0 C[0JS";GF 5FTF/ S]JF 5Z 5\5L\U DXLGZL
DCFSF,L ;d5 5Z DCFSF/L 8F\SL DF8[ 5d5L\U DXLGZL
H]NF H]NF RFZ ;d5 5Z H]NL H]NL 8F\SLVM DF8[ 5\d5L\U DXLGZL
H]NF H]NF ;d5YL H]NL H]NL 8F\SLVM DF8[ ZF.hL\U D[.G
DCFSF,L C[0JS"; p5Z ) ,FB ,L8ZGL !( DLPpRL 8F\SL
VF\A,L BF. C[0JS"; VG[ ;TLGF J0 C[0JS"; 5Z JLH/L SZ6
1-9 0.74
:Jl6"D HI\lT D]bI D\+L XC[ZL lJSF; IMHGFv JQF"o Z__)v!_
91 ClZHGJF;GF GFSFYL Z[JFEF. X\SZEF. ZFJTGF WZ ;]WL O]85FY AGFJJFG]\ SFD 4 7.37
92 J[6 5L\5/LIF :DXFG ZLGMJ[XGGF SFD
J[6 5L\5/LIF :DXFGDF\ ;L8L\U a,F[S
J[65L\5/LIF :DXFG DF8[ X[0
J[6 5L\5/LIF :DXFGDF\ CIFT lNJF,G]\ ZLGF[J[XG VG[ GJF[ NZJFHF[ J[6 5L\5/LIF :DXFGDF\ AFY~DG]\ SFD
VF\A,LBF. T,FJ0L DF8[ S\d5Fpg0 VG[ U[8G]\ SFD
4 27.72
93 VF\U6JF0LvZ sS:T]ZAF SgIFXF/F 5F;[v! TYF pD[N5]ZF 9FSMZ JF; 5F;[v!f 5-6 6.89
94 D,FJ VF\U6JF0L 9 4.16
95 lJQ6]\ l;G[DF 5FK/v!4 AFJZL AMZFvZFDHL D\lNZ 5FK/vZ v S],v# VF\U6JF0L 8-9 8.07
96 OFIZ :8[XG lA<0L\U 3 36.93
97 ZlJR[dA;"YL TbT[`JZ ZM0 ;]WL O]85FY 7 3.83
98 CMl,J]0 l;G[DFYL ZFD5]ZF GF/LIF ;]WL JZ;FNL 5F6LGL 5F.5 ,F.GG]\ SFDP 8 28.6
99 DF,6 lJ:TFZDF\ SMdI]GL8L CM, 3 12.82
100 R\N=F;Z T/FJ YL J[6 5L\5/LIF ;]WL JZ;FNL 5F6LGL 5F.5 ,F.GG SFDP 1-3 21.15
101 ZFDN[JGUZ lJ:TFZDF\ SMdI]lG8L CM, 9 15.14
102 DF6;F lJ:TFZDF\ Sg8[GZ %,[8OMD" AGFJJFG]\ SFD 1-9 3.47
103 R\N=F;Z T/FJGF lJSF;G]\ SFD 1 51.61
104 DF6;F BFT[ 8FpG CM,G]\ SFD 5 116.91
105 ;ZSL8 CFp; AFH]GF T/FJYL ZFH5]ZF 5F8LIF ;]WL JZ;FNL 5F6LGL5F.5 ,F.G G]\ SFDP 8 25.3
106 DCFSF/L RMS YL CG]DFG5]ZF ;]WL V[S ;F.0 O]85FYG]\ SFDP 4-5 6.16
107 TbT[`JZ DCFN[J YL UF\WLGUZ ZM0 ;]WL ZM0 JF.0GL\U VG[ O]85FY AGFJJFG]\ SFD 7-8 15.53
108 ;SL"8 CFp;YL ELDGFY DCFN[J D\lNZ TZO T[DH EL,]NG T/FJ TZO
JZ;FNL 5F6LGF lGSF, DF8[GL ,F.GG]\ SFDP
8 9.5
JFH5F. GUZ JSF; IMHGF TASSMvZ ART ZSDGF SFDM
109 GFUZ J6LS JF0L RMS4XLX]\ AF,D\NLZ RMS4JFJ NZJFHF RMS4ZFDHL D\NLZ D]lG DCFZFH RMS4ZFDN[J5LZ RMS4 TBT[`JZ ZM0 ;LP;LPZM0 8 8.91
110 ZFDN[JGUZ E{ZJNFNF D\NLZ 5FK/ ;LP;LPZM0 9 0.38
111 9FSMZJF; .u,LX DL0LID :S],GL 5FK/ U\NF 5F6LGF lGSF, DF8[ 5F.5 ,F.GG]\ SFD 9 4.39
112 U]~S'5F ;M;FI8LDF\ JZ;FNL 5F6LGF lGSF, DF8[ 5F.5 ,F.GG]\ SFD 1 4.39
113 lJHIGUZ ZFJ/JF; ;LP;LPZM0 9 2.23
114 lJHIGUZ 58[, JF; ;LP;LPZM0 9 2.23
115 ;WLDFTFGF D\NLZ 5F;[ U\NF 5F6LGF lGSF, DF8[ 5F.5 ,F.GG]\ SFD 9 0
116 ZFDHL D\NLZ VFU/ 5[JZ a,MS ,UFJJFG]\ SFD 8-9 1.61
117 RFZJ0 YL 5lYSFzDYL R\N=F;Z ;S", ;]WL ;LP;LPZM0G]\ SFDP 2 11.39
:Jl6"D HI\lT D]bI D\+L XC[ZL lJSF; IMHGF v 38Sv5
118 GJ lGlD"T GUZ ;[JF ;NG ZLGMJ[XG 1 47.05
:JPHPD]PD\PXPlJPIMHGF C[9/ BFGUL ;M;FI8LVMDF\ HGEFULNFZLGF SFDM
119 lJCM, V[:8[8 ;LP;LPZM0 1 1.54
120 D\U/FAF 5FS" ;M;FI8L ;LP;LPZM0 1 3.6
121 lT~5TL A\u,Mh ;LP;LPZM0 8 1.66
122 9RZFH ;M;FI8L ;LP;LPZM0 2 13.57
123 V\lASF ;M;FI8LvZ ;LP;LPZM0 1 8.7
124 J'\NFJG ;M;FI8L ;LP;LPZM0 8 1.1
125 S[XJ5FS" ;M;FI8L ;LP;LPZM0 2 3.37
126 ;\TMQF 5FS" ;M;FI8L ;LP;LPZM0 7 0.79
127 U|LG JF8LSF ;M;FI8LDF\ 5[JZ a,MSG]\ sO]85FYG]\fSFD 8 9.93
128 9RZFH ;M;FI8L VFZP;LP;LPZM0G]\ SFD 2 19.33
129 ;HHG GUZv lJEFUv0L ;M;FPVFZP;LP;LPZM0G]\ SFD 7 3.64
130 J'\NFJG ;M;FI8LDF\ VFZP;LP;LPZM0 8 10.05
RMDF;F NZdIFG G]SXFG 5FD[, Z:TFVMGF DHA]TLSZ6 VG[ lJ:T'TLSZ6 DF8[GL U|Fg8 v Z_!!
131 V[;P8L ZM04ZlJ R[dA;" YL D:HLN RMSP 6-7 46.47
132 ZlJ R[dA;" YL TbT[`JZ ZM0P 7
133 XFS DFS["8 YL JFJNZJFHF ;]WL TYF J<,E RMS YL 5F\HZF 5M/ RMS ;]WL ZM0G]]\SFDP 2-6-5
134 NX[ZF ZM0 TYF TbT[`JZ ZM0 P 8
135 TbT[`JZ DCFN[JYL lJHI 8FJZYL ;LJL, ;]WL ZM0P 7-8
136 R\N=F;Z RMSYL 5F\HZF5M/ RMS Y. ;LJL, ;]WL TYF UF\WLGUZ ZM0 YL DF3J 5FS" ;]WLG]\ SFDP 1-3
ZFQ8=LI 5J" pHJ6L JQF"o Z__)v!_
137 !P TBT5]ZF NZAFZJF;DF\ VF\U6JF0L
ZP DF,6 ;[GDFJF;DF\ VF\U6JF0L
#P ;HHG5]ZF 9SMZJF;DF\ VF\U6JF0L
$P ClZHGJF;DF\ VF\U6JF0L
2
1
3
4
12.97
H/ ;\RIGL U|Fg8DF\YL
138 D,FJ T/FJ lJSF;saI]8LlOS[XGfGF SFDM 5-9 22.77
!# DF\ GF6F\5\RGL IMHGFGF SFDM U|Fg8 v JQF" o Z_!_v!! YL Z_!$v!5 ;]WLGF SFDM
139 D6LIFZ X[ZL CSDR\N .`JZNF; JF; ;LP;LPZM0 6 6.6
140 UFDLRF[S ;LP;LPZF[0 5
141 5|HF5lTJF; ;HHG5]ZF -F/DF\ ;LP;LPZF[0 3
142 JFJJF/MJF; JF0L ;LP;LPZF[0 9
143 pD[N5]ZF 9FSF[ZJF; 5FK/ ;LP;LPZF[0 9 1.93
144 lJHIGUZ 9FSF[Z :DXFG U'CGM JZ\0M 9 1.2
145 J[6 5L\5/LIF JF[8Z JS";GL ;\Z1F6 lNJF,G]\SFD 4 4.05
146 DCFSF,L JM8Z JS"; UF0"G S\d5Fpg0 JM, 1 2.7
147 Z;LS,F, lJ|H,F, 5FS" BFT[GF U[8G]\ ZLGMJ[XGGG]\ SFD 1 0.34
148 .vUJ"Gg; --- 3.75
149 GP5FPlJ:TFZDF\ ;M,FZ ,F.8G]\ SFD 1-9 1.9
150 Zl;S,F, J|LH,F, 5FS"DF\ ZLGF[J[XG4 5[JL\U a,MS YLZ:TFVF[ AGFJJF4U[8 AGFJJM4 :8=L8 ,F.84lJU[Z[ AULRFGF VFG];\lUS SFDF[ 1 15.77
151 DF,6 RF[SDF\ sl+SF[6LIF RF[SDF\ 5[JL\Ua,MS ,UF0JFf 3 4.29
152 5F\HZF5F[/ RF[SYL ZF[S0LIF CG]DFG ;]WL ;L\U, V[S 588FDF\ O]85FY AGFJJFG]\ SFD 4-5 2.86
153 lJ;GUZ ZF[0 YL ZF[h0 :DXFGG[ HF[0TF[ ;LP;LPZF[0 1 1.45
154 GUZ;[JF ;NGDF\ :,[A p5Z JM8Z 5|]OL\U VG[ RF.GF DMH[SG]\ SFD 1-2 4.37
155 DF6;F GUZ5Fl,SFGF lJlJW V[ZLIFDF\ D]TZ0L TYF ;\0F; ZLGMJ[XG SZJFG]\ SFD 1-9 4.45
156 ;TLJ0 YL ELDGFY DCFN[J D\lNZ ;]WL U\NF 5F6LGF lGSF,GL,F.G 8 5.25
157 ;TLJ0 :DXFGDF\ ;LP;LPZM0 8 1.37
158 DCFSF/L JM8Z JS"; BFT[ 8I]AJ[, AGFJJFG]\ SFDP 1 12.3
159 ;ADl;"A, DM8Z BZLNLJF AFATP 1-9 1.74
160 DF6;F GUZ5Fl,SFDF\ V\0Z U|Fpg0 VFD"G Y|L O[h S[A, GF\BJFG]\ SFDP 1-9 0.65
161 DF,6 TYF S6HLIF5]ZF V[ZLIFDF\ U8Z ,F.GG\] SFD 3 4.06
162 DFWJ5FS" ;M;FI8LDF\ ;LP;LPZM0 7 6.71
163 DF,6 J0 YL J[6 5L\5/LIF JM8Z JS"; ;LP;LPZM0G]\ SFD 3 12.75
164 DFPGP5FPDF\ 8I]AJ[, VG[ V\0Z U|Fpg0 ;\5GL 5\5;[8GL BZLNL SFD 1-9 8.65
165 ;ADl;"A, DM8Z BZLNJF AFATP 1-9 1.62
166 ;ADl;"A, (5 TYF 5_ V[RP5LPGL DM8ZM pgGlT S\5GLGL BZLNL 1-9 3.66
167 8F8FG]\ JFCG s8F8F V[;PV[;L.f BZLNJF AFATP 1-9 7.1
168 8F8FGF JFCG 8F8F V[; DF8[ VM8M ZLD]JZqCF.0=M,LS 8L5ZG]\ SFD 1-9 1.78
169 J[6 5L\5/LIF JM8Z JS"; VG[ ZMh0 :DXFGDF\ DF8L 5]ZF6G]\ SFD 1-4 2.22
170 JM8Z JS";DF\ H~lZIFT D]\HAGF JM8Z DL8Z BZLNJF AFATP 1-9 5.97
171 GUZ5Fl,SFDF\ Z[S0"G]\ :S[GL\UYL SMd%I]8ZF.h[XG SZJFG]\ SFD 1-9 6.7
172 DF6;F GUZ5Fl,SFDF\ 5FSL"U X[0G]\ SFD 1 3.50
173 JM8Z lJEFUDF\ BZLN[, s(5 V[RP5LPf DM8ZGM BR" 1-9 1.32
174 JM8Z JS"; lJEFUDF\ 5[G, AM0" s!Z5 V[RP5LPf 1-9 1.56
175 JM8Z JS"; lJEFUDF\ GD"NFGF 5F6LGF lA,G]\ R]SJ6]\ 1-9 1.56
176 DF6;F GUZ5Fl,SFGF lX0I], HFlTGF V[ZLIFDF\ 5[RJS"GF SFD 4 2.14
177 RDFZ J:TL 5\R RMSGM ;LP;LPZM0G]\ SFD 4 1.96
178 GUZ5Fl,SF V[ZLIFDF\ lJlJW HuIFV[ UF0"GL\UG]\ SFD SZFJJFP 1 4.4
179 5LIH WZM. ,F.GYL D,FJ T/FJ TZO CIFT ,F.GG[ HM0TL )__ V[DPV[DP0FIFGL NP3 5F.5 ,F.Gq VFZP;LP;LP0S8 AGFJJF SFDP 5 4.84
180 ,[g0OL, ;F.8 BFT[ S\d5Fpg0 JM,G]\ SFD 2 7.52
181 JM8Z JS"; lJEFU DF8[ (5 V[RP5LPGL G\UvZ VG[ $5 V[RP5LPGL G\Uv# ;ADl;"A, DM8ZM BZLNLG]\ SFDP 1-9 9.4
182 GUZ5Fl,SF VMOL; BFT[ ;LP;LPZM0GL SFDULZL VG[ X[0GLSFDULZL 1 5.73
ZFQ8=LI TC[JFZ pHJ6L HMUJF. JQF"o Z_!! !5 DL VMUQ8vZ_!! :JFT\È lNG lH<,F S1FFGL pHJ6LGL U|Fg8
183 ,F, CG]DFG lJ:TFZDF\ U\NF 5F6LGF lGSF, DF8[GL U8Z ,F.G 8 2.9
184 lJHIGUZ TYF ZFDN[JGUZ lJ:TFZDF\ U\NF 5F6LGF lGSF, DF8[GL U8Z ,F.G 9 2.89
185 ;TLJ0 lJ:TFZDF\ U\NF 5F6LGF lGSF, DF8[GL U8Z ,F.G 8 2.53
ZFQ8=LI TC[JFZ pHJ6L JQF"o Z_!!v!Zv Z& DL HFgI]VFZLvZ_!Z 5|HF;¿FS lNG ZFQ8=LI TC[JFZ pHJ6LGL U|Fg8
186 V,SF5]ZL ;M;FI8LDF\ U\NF 5F6LGF lGSF, DF8[GL ,F.G 8 5.54
187 GUZ ;[JF ;NG ZM0 TYF O]85FY 1 3.87
188 pD[N5]ZF 58[, JF; ZM0 JF.0GL\U 9 3.02
189 SA|:TFG ;FD[ CG]DFG5]ZF :DXFG G[ HM0TM ZM0 TYF O]85FY 5 2.38
190 DM8M ZFJ/JF; U\NF 5F6LGF lGSF,GL ,F.G TYF ZM0 JF.0GL\U 6 2.49
S{,F;WFD IMHGF GL U|Fg8
191 lJHIGUZ4J[6 5L\5/LIF TYF ZMh0 :DXFG U'CDF\ 5[JZa,MS GFBJFG]\ SFD 1-4-9 7.98
192 lJHIGUZ4J[6 5L\5/LIF TYF ZMh0 :DXFG U'CDF\ ;LP;L ZM0 AGFJJFG]\ SFD 1-4-9 2.75
193 lJHIGUZ4 ZMh0 :DXFGU'CDF\ :8MZ ~Dq;L8L\U a,MS AGFJJFG]\ SFD 1-4-9 3.52
194 ;M,FZ ,F.8 1-4-9 1.9
:Jl6"D U]HZFT pHJ6L V\TU"T XC[ZL lJ:TFZGF SFI"S|DM DF8[GL U|Fg8
195 GUZ ;[JF ;NG DF6;FGF EJGGF U[8 TYF HF/L AGFJJFG]\ SFD 1 4.95
lJS[gN=LT HL<,F VFIMHG SFI"S|D C[9/GL U|Fg8 lJJ[SFWLG HMUJF. v JQF" o Z_!Zv!#
196 DF6;F XC[ZDF\ D,FJ JM8Z JS"; lJ:TFZDF\ 8I]AJ[,v! 5\d5L\U DXLGZL ;FY 5 12.47
197 N[JE}lD A\u,Mhv! ;M;FI8LGF SMDG %,M8DF\ GJLG 8I]AJ[, AGFJJFG]\ SFD 8 12.53
DGMZ\HG SZ S[A, 8LJL GL U|Fg8 TYF jIJ;FI J[ZFGL U|Fg8 T[DH HDLG DC[;], IMHGFGL U|Fg8 v JQF"o Z__)v!_ YL Z_!#v!$ ;]WLGF SFDM
198 DF,6 lJ:TFZDF\ U8Z,F.GG]\ SFD 3 4.88
199 5lYSFzD YL DCFSF,L NZJFHF sl+SM6LIF AMZfBFT[ :8MZ ~DG]\ SFD 1-2 1.96
200 5lYSFzD YL DCFSF,L NZJFHF ;]WL 5[JZ a,MS G\] SFD 1-2 2.53
201 WM/[`JZ DCFN[J VG[ DSJF6F JF; U8Z ,F.GG\] SFD 9 0
202 SMdI]GL8L CM, BFT[ 8MI,[8 a,MS G]\ SFD 2 2.28
203 5lYSFzD YL DCFSF,L NZJFHF ;]WL ;LP;LP ZM0 1-2 6.97
204 5lYSFzD YL DCFSF,L NZJFHF ;]WL .,[P5M, GFBJFG]\ SFD 1-2 1.91
205 SMdI]GL8L CM, BFT[ 5[JZ a,MSG]\ SFD 2 2.23
206 ZFDN[JGUZ ;LP;L ZM0 9 1.19
207 J[6 5L\5/LIF JM8Z JS"; BFT[ ;LP;LPZM0 3 1.45
208 AFJZL AMZF V[ZLIFDF\ Vg0Z U|Fpg0 U8Z ,F.G O]85FY AGFJJFG]\ SFD 8 8.81
209 ClZHGJF; V[ZLIFDF\ 5[RJS"G]\ SFDP 4 0.78
210 S'Q6GUZ V[ZLIFDF\ JZ;FNL 5F6LGL ,F.GG]\ SFDP 3 3.08
211 NZAFZ JF; TYF DF6;F GUZ5Fl,SF V[ZLIFDF\ 5[RJS" G]\ SFDP 2 1.5
212 GUZ5Fl,SF V[ZLIFDF\ :8MZ ~D q D<8L 5Z5h ~D AGFJJFG]\ SFDP 1 2.37
213 DF6;F GUZ5Fl,SF V[ZLIFGL VF\U6JF0LDF\ S\d5Fpg0 JM, AGFJJFG]\ SFDP 4-5 0.86
214 ZFD5]ZF 5F8LIF 5F;[ A/LIFN[JFGF D\lNZ[ JZ;FNL 5F6LGF lGSF, DF8[ VFZP;LP ;LPGF/]\ AGFJJFG]\ SFDP 8 6.97
215 UF\WLGUZ ZM0YL lJzFDU'C ZM0 ;]WL ;LP;LPZM0G]\ SFDP 8 4.38
216 UM5F,GUZ J[6 HTF\ :DXFGGL lNJF,GL AFH]DF\ T]8[,F :,[AG]\ SFDP 4 1.11
217 J[6 5L\5/LIF :DXFGGL AFH]DF\ ClZHG JF; VFZP;LP ;LPZM0 AGFJJFG]\ SFDP 4 3.08
lJS[gN=LT lH<,F VFIMHG GL U|Fg8 lJJ[SFWLG HMUJF.v JQF" o Z_!#v!$
218 TBT5]ZF VF\U6JF0L GL AFH]DF\ ;LP;L ZM0 2 2.72
219 5FJ"TL GUZ DF\ ;LP;L ZM0 5 1.99
220 DMNL JF;DF\ ;LP;L ZM0 6 1.02
221 D6LIFZ X[ZLDF\ ;LP;L ZM0 6 1.79
222 DSJF6FJF;DF\ ;LP;L ZM0 9 0.89
223 TZANF S]JFGL AFH]DF\ ;LP;L ZM0 4 1.39
224 Zl;S,F, lJ|H,F, 5FS"DF\ O]\JFZFG]\ SFDPsO]\JFZFGL VFG];F\lUS SFDULZL SZFJJLPf 1 2.15
:JPHPD]PD\PXPlJPIMHGF V\TU"T UDP - 56 GL JQF" o Z_!#v!$ GL U|Fg8
225 XFS DFS["8 8FJZ YL D:HLN RMS ;]WL ;LP;LPZM0 2-7 5.36
226 J<,E RMS YL 5F\HZF5M/ RMS TZO ;LP;LPZM0 5-6 1.14
227 D[.G AHFZ YL JFJ NZJFHF ;]WL ;LP;LPZM0 3-6 5.72
228 J[6 5L\5/LIF JM8Z JS"; ;LP;LPZM0 3 1.48
229 ZFDN[J5LZ D\lNZ YL 5F\HZF5M/ RMS ;]WL ;LP;LPZM0 3 11.98
230 KF+F,I YL lJHI GUZ TZO ;LP;LPZM0 9 25.27
231 G8JZ Z[;L0[g;L YL JFJ ;]WL ;LP;LPZM0 5 5.41
:JPHPD]PD\PXPlJPIMHGF V\TU"T UDP - 78 GL JQF" o Z_!#v!$ GL U|Fg8
232 V,SF5]ZL JM8Z JS"; YL DC[`JZLGF GFSFYL ;TL J0 TZO ;LP;LPZM0G]\ SFD 8-9 15.03
233 D[.G AHFZ 8FJZ YL R\N=F;Z T/FJ ;]WL JZ;FNL 5F6LGF lGSF, DF8[GL ,F.GG]\ SFD 2 6.85
234 ZD[XEF. GZl;\CEF. 5ZDFZGF 3ZYL ELBFEF. J[RFTEF. 5ZDFZGF 3Z ;]WL ;LP;LPZM0G]\ SFDP 4 5.43
235 CG]DFG5]ZF zL GFUZEF. 5ZDFZGF 3Z VFU/ Y. RD"S]\0GF JZ\0F ;]WL ;LP;LPZM0G]\ SFDP 4
RMDF;F NZdIFG G]SXFG 5FD[, Z:TFVMGF DZFDTGF SFDM DF8[GL U|Fg8 JQF" o Z_!#v!$
236 N[J0FJF; VFZP;LP;LPZM0G]\ SFD 2 0.67
237 AC]RZDFTFGF D\lNZYL DM8M 5|HF5lTJF; VFZP;LP;LPZM0G]\ SFD 6 1.92
238 S'Q6l;\CGM DF- VFZP;LP;LPZM0G]\ SFD 2 1.79
239 JFJJF/M JF; s9FSMZ JF;f VFZP;LP;LPZM0G]\ SFD 9 2.16
240 UFDL RMS VFZP;LP;LPZM0G]\ SFD 5 1.89
241 DF~GL X[ZL VFZP;LP;LPZM0G]\ SFD 3 2.35
242 A[ZL JF; GHLS 5|HF5lT JF; VFZP;LP;LPZM0G]\ SFD 3 0.78
243 DF,6 ZFJ/JF; VFZP;LP;LPZM0G]\ SFD 1 1.57
DFGPWFZF ;eIzLGL HMUJF. JQF" o Z_!#v!$ GL U|Fg8
244 DF6;F CG]DFG5]ZF lJ:TFZDF\ ;DFlWU'C OZT[ JZ\0M AGFJJFG]\ SFD 5 0.83
!Z DF\ GF6F 5\R IMHGF C[9/GL U|Fg8DF\YL
245 J[6 5L\5/LIF JM8Z JS" BFT[ AMZ ~D AGFJJFG]\ SFD 4 3.25
:JE\0M/DF\YL
246 DF6;F GUZ 5Fl,SFDF\ lJlJW lJ:TFZGF ZM0 p5ZGF EFU[ S[8 VF. VG[ V[ALV[; %,F:8LSGF :5L0 A|[SZ ,UFJJFGF SFD 1-9 1.05
247 GUZ5Fl,SFGF lJlJW lJ:TFZDF\ ;LP;LPZM0GL SFDULZL 1-9 1.67
248 JZ;FNL 5F6LGF lGSF,GF VG[ ;[GL8[XGGF SFDM 1-9 2.42
;OF. p5SZGL U|Fg8DF\YL
249 AF, lS|0F\U6 XM5L\U ;[g8ZDF\ HFC[Z D]TZ0L lZGMJ[XGG]\ SFD 1 0.35
:JPHPD]PD\PXPlJPIMHGF V\TU"T UDP - 78 GL JQF" o Z_!$v!5 GL U|Fg8
250 DF,6 RMS YL ZFDN[J5LZ D\lNZ TZO VFZP;LP;LPZM0G]\ SFD 3 10.07
251 DCFSF/L DFTFHLGF NZJFHF YL DCFSF/L DFTFHL D\lNZ TZO VFZP;LP;LPZM0G]\ SFD 1 12.12

નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.


Total Visitor : 2714
  Developed By


  સંપર્ક:- માણસા નગરપાલિકા, માણસા
  (O).02763-270369  E-Mail : Manasa_nagarpalika@yahoo.co.in
                                                                                                                                                                                                 Remot Support